Algemene voorwaarden

Artikel 1: Begripsbepaling

In deze overeenkomst en voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Verhuurder: Rijwielshop Westkapelle Zuidstraat 125 te Westkapelle.
 2. Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die een Huurovereenkomst aangaat met Rijwielshop Westkapelle
 3. Huurovereenkomst: de overeenkomst tussen en de Huurder op grond waarvan Rijwielshop Westkapelle diverse diensten aan de Huurder verhuurt;
 4. Algemene Voorwaarden: deze Algemene voorwaarden;
 5. Materiaal: de door Rijwielshop Westkapelle te huur aangeboden diensten zoals Fietsen en E-bike's;
 6. Toebehoren: de door Rijwielshop Westkapelle te huur aangeboden zaken die op of aan de fiets gemonteerd kunnen worden en/of daarvan deel uitmaken, waaronder doch niet uitsluitend sloten en sleutels, kinderzitjes, fietskarren en fietstassen.
 7. Verhuurlocatie: de locatie van Rijwielshop Westkapelle, Zuidstraat 125 te Westkapelle

Artikel 2: Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

De Algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding ter zake van en iedere Huurovereenkomst tussen Rijwielshop Westkapelle en Huurder, voor zover hiervan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

 1. Een Huurovereenkomst komt eerst tot stand nadat de Huurder het gehuurde materiaal en/of Toebehoren in ontvangst heeft genomen;
 2. De Huurder is ten opzichte van Rijwielshop Westkapelle volledig aansprakelijk voor de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Huurovereenkomst, ook waar het gehuurde Materiaal en/of Toebehoren betreft die door derde(n) worden gebruikt.

Artikel 3 : Aanvang en einde van de Huurovereenkomst

 1. De Huurovereenkomst vangt aan op het moment van het in ontvangst nemen van het gehuurde Materiaal en/of Toebehoren en wordt aangegaan voor de duur als vermeld in de Huurovereenkomst;
 2. De Huurder is gehouden het gehuurde Materiaal en/of Toebehoren, die te allen tijde eigendom blijven van Rijwielshop Westkapelle, uiterlijk op het bij de Huurovereenkomst bepaalde tijdstip retour te brengen op de verhuurlocatie van Rijwielshop Westkapelle.
 3. Verlenging van de duur van de Huurovereenkomst kan slechts plaatsvinden na toestemming van en betaling aan Rijwielshop Westkapelle.
 4. Als het gehuurde Materiaal en/of Toebehoren enig niet aan de Huurder toerekenbaar gebrek vertonen dat normaal gebruik in de weg staat, is het de Huurder toegestaan binnen 60 minuten na aanvang van de Huurovereenkomst te melden bij Rijwielshop Westkapelle. Rijwielshop Westkapelle zal dan op redelijke termijn zorgdragen voor een vervangend exemplaar;
 5. Tussentijdse retour brengen van het gehuurde Materiaal en/of Toebehoren op de Verhuurlocatie, anders dan bedoeld in het vorige lid, doet de Huurovereenkomst eindigen zonder recht van de Huurder op vermindering dan wel restitutie van (een gedeelte van) de huursom.

Artikel 4: Verplichtingen van Rijwielshop Westkapelle

 1. Rijwielshop Westkapelle verstrekt de Huurder het gehuurde Materiaal en/of Toebehoren die zich in een goede en veilige staat bevinden, voldoen aan de wettelijke eisen en zijn voorzien van de noodzakelijke middelen voor de Huurder om specifiek de Fietsen en Toebehoren te beschermen tegen diefstal;
 2. Indien en voor zover Rijwielshop Westkapelle voor de verhuur van het gehuurde Materiaal en/of Toebehoren gebruik maakt van een derde partij, stelt Rijwielshop Westkapelle deze derde partij in staat om aan de verplichtingen van Rijwielshop Westkapelle uit hoofde van de Huurovereenkomst te voldoen.

Artikel 5: Gebruik

 1. De Huurder onderwerpt het gehuurde Materiaal en/of Toebehoren bij het in ontvangst nemen aan een eenvoudige controle en meldt eventuele gebreken binnen 60 minuten aan Rijwielshop Westkapelle. Indien voor bedoelde melding achterwege blijft, wordt de Huurder geacht het gehuurde Materiaal en/of Toebehoren in goede staat te hebben ontvangen;
 2. De Huurder neemt alle geldende verkeersregels in acht, gebruikt de Fietsen en/of andere Materialen en/of Toebehoren in overeenstemming met hun normale bestemming en draagt zorg voor de Fietsen en/of andere Materialen en/of Toebehoren zoals een goed Huurder betaamt. De Huurder retourneert de Fietsen en/of andere Materialen en/of Toebehoren schoon en in dezelfde staat als ze zijn ontvangen;
 3. Huurder draagt er zorg voor dat de gehuurde Fietsen en toebehoren.

 

 1. De Huurder gebruikt de Fietsen en Toebehoren enkel op verharde wegen en paden. De Fietsen en Toebehoren mogen in geen geval worden gebruikt in duinen of op het strand;
 2. De Huurder mag geen andere personen dan de berijder vervoeren op de Fietsen, anders dan de met gebruikmaking van de daarvoor bestemde Toebehoren;

 

 1. De Huurder treft alle mogelijke voorzorgsmaatregelen tegen beschadiging, verlies en/of diefstal van de Fietsen en/of ander Materialen en/of Toebehoren. Bij het stallen zet de Huurder de Fietsen en Toebehoren altijd op slot met het op de Fietsen en Toebehoren gemonteerde dan wel daartoe bestemde slot(en). Bij het stallen van de Fietsen verwijdert de Huurder alle losse en diefstalgevoelige Toebehoren en draagt deze bij zich;
 2. De Huurder brengt geen veranderingen aan de Fietsen en/of ander Materialen en/of Toebehoren aan.

Artikel 6: Huursom, betaling en kosten

 1. De Huurder is gehouden voorafgaand aan het gebruik van de Fietsen en Toebehoren de huursom te voldoen;
 2. Ingeval van het zonder schriftelijke toestemming van Rijwielshop Westkapelle overschrijden van de overeengekomen huurperiode met meer dan 15 minuten is de Huurder over de periode van overschrijding huur verschuldigd vermeerderd met een boete van € 12,00 voor elke dag dat de fiets(en) en of ander gehuurd Materiaal te laat word(t)(en) ingeleverd, onverminderd het recht van Rijwielshop Westkapelle op schadevergoeding. De Huurder is gehouden het verschuldigde totaalbedrag bij het retourneren van de Fietsen en/of Materiaal en Toebehoren te voldoen aan Rijwielshop Westkapelle;
 3. Het bepaalde in lid 2 van dit artikel vindt geen toepassing indien de Huurder vóór afloop van de Huurovereenkomst aan Rijwielshop Westkapelle heeft gemeld, dat hij ten gevolge van een overmachtsituatie niet in staat is de Fietsen, Materiaal en Toebehoren tijdig in te leveren en Rijwielshop Westkapelle heeft ingestemd met inlevering op een later tijdstip;
 4. Als de Huurder de Fietsen en/of Materiaal en/of Toebehoren niet op de vooraf overeengekomen einddatum heeft ingeleverd, is de Huurder gehouden binnen drie dagen een bedrag van € 449,00 per Fiets dan wel de nieuwwaarde van het gehuurde Materiaal aan Rijwielshop Westkapelle te voldoen. Zolang dit bedrag niet is betaald, blijft de Huurder tevens huur en boetes verschuldigd. Indien de Huurder de Fietsen en/of Materiaal en/of Toebehoren alsnog op enig moment binnen drie maanden na de overeengekomen einddatum inlevert, zal voornoemd bedrag in mindering worden gebracht op al hetgeen de Huurder aan Rijwielshop Westkapelle is verschuldigd. Betaling van voornoemd bedrag doet het eigendom van de Fietsen en/of Materiaal en/of Toebehoren niet overgaan op de Huurder; Rijwielshop Westkapelle blijft te allen tijde eigenaar van de Fietsen en/of Materiaal en/of Toebehoren.

Artikel 7: Aansprakelijkheid voor schade, verlies en/of diefstal

 1. Rijwielshop Westkapelle is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, aan de Huurder of derden, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en door de personen door wie zij is veroorzaakt, behoudens voor zover de schade het directe gevolg is van een fabricagefout of toerekenbare nalatigheid van Rijwielshop Westkapelle, in welk geval Rijwielshop Westkapelle slechts is gehouden om de schade te vergoeden tot ten hoogste het bedrag van de door haar verzekering gedane uitkering. Rijwielshop Westkapelle raadt het gebruik van helmen ten zeerste aan;
 2. De Huurder moet schade aan, verlies of diefstal van de Fietsen en/of Materiaal en/of Toebehoren, de fietssleutel, etc., zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, melden bij Rijwielshop Westkapelle;
 3. De Huurder is jegens Rijwielshop Westkapelle aansprakelijk voor alle schade die gedurende de huurperiode door wie en op welke wijze dan ook wordt veroorzaakt aan de Fietsen en/of Materiaal en/of Toebehoren. De Huurder is voorts jegens Rijwielshop Westkapelle aansprakelijk voor schade ten gevolge van verlies en/of diefstal van de Fietsen en/of Materiaal en/of Toebehoren. De Huurder is in voorkomende gevallen gehouden de schade van Rijwielshop Westkapelle, waaronder de daadwerkelijke kosten van eventuele reparaties aan en/of vervanging van de Fietsen en/of Materiaal en/of Toebehoren evenals huurderving, volledig aan Rijwielshop Westkapelle te vergoeden.
 4. Ook indien er tijdens de huurperiode schade ontstaat aan de Fietsen en/of Materiaal en/of Toebehoren dient de Huurder de (beschadigde) Fietsen en/of Materiaal en/of Toebehoren door Rijwielshop Westkapelle te laten ophalen, tenzij daarover, nadat de schade is gemeld, andere afspraken zijn gemaakt met Rijwielshop Westkapelle;
 5. Eventuele schadevergoeding dient de Huurder op de vooraf overeengekomen einddatum waarop de Fietsen en/of Materiaal en/of Toebehoren dien(d)en te worden ingeleverd te voldoen aan Rijwielshop Westkapelle. Rijwielshop Westkapelle behoudt zich het recht een naheffing te doen wanneer de schadevergoeding niet toereikend blijkt;
 6. Het is de Huurder, behoudens de in het volgende lid van dit artikel beschreven situatie, niet toegestaan reparaties aan de Fietsen en/of Materiaal en/of Toebehoren te (laten) verrichten, tenzij Rijwielshop Westkapelle hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Rijwielshop Westkapelle zal deze toestemming slechts verlenen indien dat noodzakelijkerwijs nodig is, gelet op de aard van het gebrek en de omstandigheden van het geval;
 7. Het is de Huurder toegestaan om, voor eigen rekening en risico, lekke banden, lampjes en batterijen van de fietsverlichting te (laten) repareren/vervangen, zonder dat daarvoor toestemming van Rijwielshop Westkapelle nodig is. Rijwielshop Westkapelle is niet gehouden tot vergoeding van deze kosten.

Artikel 8: Niet tijdige betaling

 1. De in het vorige artikel genoemde betalingstermijnen zijn fatale termijnen, zodat de Huurder bij niet tijdige betaling zonder nadere ingebrekestelling in verzuim verkeert;
 2. Bij overschrijding van een betalingstermijn is de Huurder over het opeisbare bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien kosten ter incasso van de vordering(en) van Rijwielshop Westkapelle worden gemaakt, dan is de Huurder tevens gehouden deze kosten te vergoeden. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, zulks onverminderd het recht van Rijwielshop Westkapelle op vergoeding van de daadwerkelijke kosten.

Artikel 9: Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

Naast de in de wet geregelde gevallen, kan Rijwielshop Westkapelle de Huurovereenkomst te allen tijde (gedeeltelijk) ontbinden, opzeggen, dan wel annuleren, ingeval van enig vermoeden van, dan wel daadwerkelijke, overtreding van het bij de Huurovereenkomst en deze Algemene voorwaarden bepaalde. In dat geval kan Rijwielshop Westkapelle de onmiddellijke teruggave van de Fietsen en/of Materiaal en/of Toebehoren vorderen en de Fietsen en/of Materiaal en/of Toebehoren terugnemen waar en bij wie deze zich ook bevinden, zonder gehoudenheid tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling aan de Huurder. Meer in het bijzonder heeft Rijwielshop Westkapelle dit recht indien na het sluiten van de Huurovereenkomst aan Rijwielshop Westkapelle ter kennis gekomen omstandigheden haar goede grond geven te vrezen dat de Huurder niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of als Rijwielshop Westkapelle de Huurder bij het sluiten van de Huurovereenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

 

Artikel 10: Annulering van de reservering.

 

De huurder heeft bij reservering 8 dagen bedenktermijn.

In deze 8 dagen kan de reservering geannuleerd worden exclusief de reserveringskosten.

Na deze 8 dagen bedenktijd bent u de aanbetaling + de reserveringskosten kwijt.

Wanneer de huurder tussen reserveren en de 1e huurdag annuleert en dit korter is dan 8 dagen dan is de huurder de aanbetaling verschuldigd inclusief de reserveringskosten.

 

Artikel 11: Klachten

 1. Eventuele klachten van de Huurder over de uitvoering van de overeenkomst dienen onverwijld bij Rijwielshop Westkapelle kenbaar te worden gemaakt, opdat deze kunnen worden geadresseerd;
 2. Indien een klacht niet naar tevredenheid mocht worden opgelost, kan de Huurder deze tijdig, volledig en duidelijk omschreven indienen bij Rijwielshop Westkapelle. Klachten die binnen twee maanden worden ingediend, zijn in ieder geval tijdig.

Artikel 12: Wijziging

 1. Veranderingen in en/of aanvullingen op deze Algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden aangegaan. Mondelinge afspraken worden daarover niet gemaakt;
 2. Indien deze Algemene voorwaarden strijdig mochten zijn met één of meer in de Huurovereenkomst opgenomen voorwaarden, dan gelden de in de Huurovereenkomst opgenomen voorwaarden;
 3. Indien afzonderlijke punten van deze Algemene voorwaarden ineffectief mochten zijn en/of worden, dan verandert dit de rechtsgeldigheid van de overige punten niet. In dit geval wordt de ineffectieve passage door een andere vervangen, die de oorspronkelijke in zin en inhoud het meest benadert;
 4. Alle genoemde bedragen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen;
 5. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2012. Ze gelden totdat wijziging van de algemene voorwaarden schriftelijk door Rijwielshop Westkapelle worden aangegeven.

Artikel 13: Toepasselijk recht

 1. Op elke Huurovereenkomst tussen Rijwielshop Westkapelle en een derde en op de onderhavige Algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing;
 2. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank te Middelburg.

 

 


Terug
Deel het met uw vrienden!

Contactgegevens

Routebeschrijving


Openingstijden

Maandag:  9:00 - 12:00 / 13:00 - 18.00
Dinsdag:  9:00 - 12.00 / 13.00 - 18.00
Woensdag:  9:00 - 12:00 / 13:00 - 18.00
Donderdag:  9:00 - 12:00 / 13:00 - 18.00
Vrijdag:  9:00 - 12.00 / 13.00 - 18.00
Zaterdag:  9:00 - 12.00 / 13.00 - 18:00
Zondag:  Gesloten


Facebook


Weersverwachting
Westkapelle
Weeronline.nl - Meer weer in Westkapelleweeronline.nl Altijd jouw weer